Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Artikel 1 - Definities

1.1 Abonnement - Een periodieke betaling gedurende een onbepaalde of bepaalde periode door Opdrachtgever ten behoeve van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bepaalde diensten en/of producten.

1.2 Advisering - Het geven van advies met betrekking tot de probleemstelling van de Opdrachtgever welke aansluit op de inventarisatie en analyse. Inzake het advies wordt gebruik gemaakt van alle kennis, vaardigheden en uitgebreide ondersteunende middelen (waaronder unieke specifieke software) van Opdrachtnemer om zodoende tot een goed en weloverwogen passend advies voor de Opdrachtgever te komen.

1.3 Analyse - Het beoordelen en waarderen van alle relevante informatie welke tijdens en na de inventarisatie is verkregen ten behoeve van het oplossen van de probleemstelling van de Opdrachtgever.

1.4 DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) of Opdracht tot Doenstverlening (OTD) - Een overeenkomst waarbij omschreven is dat Opdrachtgever tegen een overeengekomen uurtarief, vast tarief, beloning via de financiële instelling en/of abonnement, aanspraak kan maken op de dienstverlening van Opdrachtnemer.

1.5 Inventarisatie - Het verzamelen van alle relevante gegevens, kennis, ervaring, risicobereidheid, wensen, behoeftes en overige relevante informatie door Opdrachtnemer, waarmee een grondige analyse gemaakt kan worden resulterend in een op maat gemaakt advies voor Opdrachtgever.

1.6 Financiële Instelling - De partij: bank; verzekeraar; vermogensbeheerder of andersoortige financiële instantie welke producten of diensten levert ten behoeve van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer.

1.7 NaZorgOvereenkomst (NZO) - Een overeenkomst waarbij omschreven is dat Opdrachtgever tegen een overeengekomen abonnement, aanspraak kan maken op de dienstverlening van Opdrachtnemer.

1.8 Opdrachtgever - De wederpartij van Opdrachtnemer betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Opdrachtnemer dienstverleningsovereenkomst heeft gesloten ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en/of aanbiedingen al dan niet in concept is gedaan.

1.9 Opdrachtnemer - Intermediair, zelfstandig bemiddelaar in de zin van de wet Financieel Toezicht (WFT), welke producten levert en diensten verricht en in het bezit is van alle benodigde wettelijke vergunningen om haar taken uit te voeren. Opdrachtnemer verstrekt eveneens financieel advies voor haar Opdrachtgever. Hetzij tegen een abonnement, een vast tarief, een uurtarief of een beloning via de financiële instelling waarbij de producten of diensten worden afgenomen.

1.10 Oriëntatie - Het bespreken van de probleemstelling van de Opdrachtgever en de mogelijkheden van Opdrachtnemer daaromtrent.

1.11 Provisie (beloning door de financiële instelling) - De overeengekomen hoogte van beloning welke Opdrachtnemer ontvangt van de financiële instelling ten behoeve van de door Opdrachtnemer aan haar Opdrachtgever verrichte diensten en/of geleverde producten.

1.12 Uitvoering - Het bemiddelen van diensten of in producten van financiële instellingen, welke aansluiten op de advisering.

1.13 Uurtarief - Het overeengekomen te hanteren bedrag per uur ten behoeve van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verrichte diensten en/of geleverde producten.

1.14 Verrichtingen fee (vast tarief) - Het vaste overeengekomen bedrag welke de Opdrachtgever (al dan niet in termijnen) betaalt ten behoeve van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verrichte diensten en/of geleverde producten. Indien een vast tarief in meer dan 3 termijnen door Opdrachtgever wordt betaald, dan wordt deze dienst feitelijk aangemerkt als een abonnement voor een bepaalde periode.

Artikel 2 - DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO)

2.1 - Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Opdrachtnemer is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 - Alle aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Opdrachtnemer  en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Opdrachtnemer  werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 - Aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Opdrachtnemer, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 - Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Opdrachtnemer  opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 - Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Opdrachtnemer  en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Opdrachtnemer  werkzaam zijn.

2.6 - Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 - Advisering en dienstverlening

3.1 - Door Opdrachtnemer namens een financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële Instelling.

3.2 - Aan door Opdrachtnemer  gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Opdrachtnemer een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3 - Door Opdrachtnemer  aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Opdrachtnemer  een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.4 - Opdrachtnemer behartigt te allen tijde de belangen van haar Opdrachtgever en draagt zorg voor een onafhankelijke en juiste advisering. Opdrachtnemer heeft altijd de intentie ten behoeve van Opdrachtgever om voor de uitvoering zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.5 - Tenzij anders is overeengekomen heeft Opdrachtgever de intentie om de uitvoering door  Opdrachtnemer te laten verzorgen.

3.6 - Opdrachtnemer heeft ten behoeve van Opdrachtgever een standaard DienstVerleningsDocument (DVD) opgesteld met als doel Opdrachtgever meer transparantie te bieden in de door Opdrachtnemer aangeboden financiële dienstverlening en de kosten daarvan.

Artikel 4 - Communicatie

4.1 - In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Opdrachtnemer  heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Opdrachtnemer  heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 - Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Opdrachtnemer  verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Opdrachtnemer  gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Opdrachtnemer  het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 - Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Opdrachtnemer  heeft bekend gemaakt, mag Opdrachtnemer  erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5 - Inschakeling derden

5.1 - Opdrachtnemer  is bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden een derde partij in te schakelen indien en voor zover Opdrachtnemer dit gezien aard van de verstrekte DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) noodzakelijk acht. De Opdrachtnemer zal hieromtrent de Opdrachtgever op voorhand informeren.

5.2 - De kosten welke gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door Opdrachtnemer worden doorbelast aan Opdrachtgever, met uitzondering van de kosten betreffende in Artikel 5.4 welke reeds in de bestaande tarieven van de Opdrachtnemer zijn verwerkt.

5.3 - Voor zover Opdrachtnemer  bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde partij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.4 - Inzake de betalingen en betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer als genoemd in Artikel 9 wordt de afhandeling hieromtrent uitbesteed aan Mollie BV.

Artikel 6 - Tarieven

6.1 - Alle genoemde tarieven zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2 - BTW is slechts verschuldigd indien Opdrachtgever heeft aangegeven geen gebruik te maken van de uitvoering (bemiddeling) door de Opdrachtnemer.

6.3 - Indien niet schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtnemer, wordt het tarief van Opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

6.4 - Het voor haar dienstverlening aan Opdrachtnemer toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over.

6.5 - Opdrachtnemer incasseert maandelijks de doorlopende vergoeding voor de 'Nazorg Basis' uit de NazorgOvereenkomst (NZO) bij de Opdrachtgever zolang Opdrachtnemer de hypotheek van Opdrachtgever in beheer heeft.

6.6 - Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de, in de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, genoemde tarieven zonder voorafgaande schriftelijke mededeling per 1 januari van ieder kalenderjaar aan te passen conform het jaarlijkse CPI (ConsumentenPrijsIndex) cijfer.

6.7 - Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Opdrachtnemer  is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Opdrachtnemer  beïnvloeden. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds aan te passen, indien in een uitzonderlijk geval Opdrachtnemer dit voor haar bedrijfsvoering noodzakelijk acht.

6.8 - Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van artikel 6.6 schriftelijk uiterlijk twee maanden van tevoren aan Opdrachtnemer kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

6.9 - Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Opdrachtnemer  genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

6.10 - De DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) inzake het gekozen uurtarief, vast tarief, beloning door de financiële instelling, doorlopende vergoeding voor onderhoud of abonnement gaan in op de in de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) vermelde datum en is voor onbepaalde tijd, mits uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.11 - Met uitzondering van het uurtarief valt de gehele huidige en toekomstige dienstverlening welke onmiskenbaar is terug te voeren op hetgeen gesteld in de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO), onder de overeengekomen vergoeding. Indien deze dienstverlening als een nieuwe en/of aanvullende dienstverlening wordt aangemerkt, wordt een nieuwe overeenkomst met de daarbij behorende vergoeding opgesteld.

6.12 - Het aantal uren met betrekking tot het uurtarief wordt opverzoek van de Opdrachtgever door Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

6.13 - Aan het in de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO), NaZorgOvereenkomst (NZO) en DienstVerleningsDocument (DVD) genoemde aantal uren kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 - Provisieverrekening

7.1 - Na het afsluiten van een financieel product betaalt Opdrachtnemer de eventueel van de financiële instelling teveel ontvangen provisie aan Opdrachtgever retour. Betaling geschiedt uiterlijk binnen 1 maand na de door Opdrachtnemer ontvangen provisie van de financiële instelling. Gemiddeld is dit binnen 3 maanden na de ingangsdatum van het financieel product.

7.2 - De aan Opdrachtgever betaalde provisie(s), zoals bedoeld in Artikel 7.1, is verbonden aan de contractstermijn en de betaling van rente/premie van de door Opdrachtgever afgesloten product(en) en/of dienst(en) waaronder onder andere wordt verstaan een verzekering, pensioen, hypotheek, woonlastenverzekering, nabestaandenvoorziening, spaar/beleggingsrekening, lening, etc.

7.3 - Indien de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of het product en/of dienst waarover provisie aan Opdrachtgever is terugbetaald (tussentijds) wordt beëindigd of aangepast, dient de Opdrachtgever de ontvangen (afsluit)provisie geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan Opdrachtnemer.
a) De door Opdrachtnemer terug te vorderen (afsluit)provisie is gelijk aan de vordering van de financiële instelling op Opdrachtnemer. Opdrachtnemer dienst deze vordering aan te tonen.
b) In geval de financiële instelling jegens Opdrachtnemer aanspraak maakt op restitutie van de (afsluit)provisie, dan dient de Opdrachtgever de teveel ontvangen (afsluit)provisie binnen 30 dagen aan Opdrachtnemer terug te storten.

Artikel 8 - Verrekening verleende korting

8.1 - Na het afsluiten van een serviceabonnement  verrekent Opdrachtnemer de eventueel verleende korting met de te betalen vergoeding door Opdrachtgever.

8.2 - De aan Opdrachtgever betaalde verrekening, zoals bedoeld in Artikel 8.1, is verbonden aan de betaling van abonnementsvergoeding van de door Opdrachtgever afgesloten serviceabonnement(en).

8.3 - Indien de NaZorgOvereenkomst (NZO) waarvoor korting aan Opdrachtgever is verleend (tussentijds) wordt beëindigd of aangepast, dient de Opdrachtgever de ontvangen korting naar rato terug te betalen aan Opdrachtnemer. De termijn waarbinnen de verrekening van de verleende korting aan Opdrachtgever van toepassing is, wordt in de betreffende DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) van de Opdrachtgever vastgelegd.
a) In de betreffende DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) wordt voor de Opdrachtgever de begindatum en einddatum van de terugbetalingstermijn vastgelegd.
b) In geval Opdrachtnemer aanspraak maakt op restitutie van de verleende korting, dan dient de Opdrachtgever de teveel ontvangen korting binnen 30 dagen aan Opdrachtnemer terug te storten.

Artikel 9 - Advisering en dienstverlening

9.1 - Met uitzondering van het uurtarief en/of abonnement wordt de factuur verstuurd, nadat alle werkzaamheden voortkomend uit de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) zijn verricht, doch uiterlijk 4 maanden na datum van de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO). Uitstel van betaling kan slechts geschieden na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

9.2 - Inzake het uurtarief wordt de factuur maandelijks verstuurd in de maand(en) volgend op de maand waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. De hoogte van de factuur wordt berekend door het aantal uur van de werkzaamheden in de betreffende maand te vermenigvuldigen met het uurtarief.

9.3 - Inzake het abonnement wordt de incasso maandelijks verricht. De hoogte van de incasso wordt bepaald door het gekozen abonnement door Opdrachtgever.

9.4 - Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer  dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn nagekomen, tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk, overeengekomen.

9.5 - Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 5% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

9.6 - Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling wordt door Opdrachtnemer altijd eerst een herinnering aan Opdrachtgever gestuurd. Bij het uitblijven van betaling zonder reden kan Opdrachtnemer iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling is voldaan. Opdrachtnemer kan bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling naast het nog verschuldigde bedrag de verleende korting en wettelijke rente in rekening brengen en overgaan tot het inschakelen van een incassobureau. Daaraan verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.

9.7 - Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke Opdrachtnemer maakt of heeft gemaakt als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichting door de Opdrachtgever, komen ten laste van de Opdrachtgever.

9.8 - Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft, is Opdrachtnemer bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 10 - Advisering en dienstverlening

10.1 - De incasso van de vergoeding wordt verzorg door Mollie B.V. Opdrachtnemer heeft voor Mollie gekozen om onze incasso's te verzorgen, aangezien zij instaan voor een voordelige, veilige en correcte wijze van factureren voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

10.2 - Indien Opdrachtnemer voor een automatische incasso heeft gekozen, kan bij een stornering of bij het gedeeltelijk of het geheel uitblijven van een betaling van het bedrag door Mollie worden besloten andere betaalwijze (zoals acceptgiro en/of iDeal) aan Opdrachtgever voor te leggen.

10.3 - Indien door Mollie aan Opdrachtgever een andere betalingswijze wordt voorgelegd, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever, specificatie van de kosten voor automatische incasso zijn opgenomen in bijlage 1.

10.4 - Mollie is gerechtigd aanvullende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen indien betaling van het bedrag gedeeltelijk of geheel uitblijft.

Artikel 11 - Informatieverstrekking

11.1 - Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer  die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat Opdrachtnemer  haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

11.2 - Opdrachtnemer kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in Artikel 10.1 bepaalde strikt naleeft.

11.3 - Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

11.4 - Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer  verschafte informatie.

Artikel 12 - Wijziging

12.1 - Wijziging en/of aanvulling van een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is alleen rechtsgeldig indien dit schriftelijk is vastgelegd, door beide partijen ondertekend en dient altijd in overleg te geschieden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

12.2 - In de gevallen waarin de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) niet voorziet, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in onderling overleg trachten een aanvullende regeling te treffen.

Artikel 13 - Opzegging

13.1 - Opzegging van de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) is wederzijds mogelijk. Na opzegging dient Opdrachtgever zijn bij Opdrachtnemer afgesloten financiële producten, binnen een redelijke periode, over te dragen naar een kantoor/intermediair naar keuze. Mogelijk door Opdrachtnemer gemaakte adviesuren worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht (tegen het dan geldende uurtarief), evenals de mogelijke afwikkelingskosten.

13.2 - Opzegging van het onderdeel ServiceAbonnement uit de NaZorgOvereenkomst (NZO) is wederzijds en voor het eerst mogelijk na 1 jaar na ingangsdatum, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige maand.

13.3 - Opzegging van het onderdeel 'Nazorg Basis' uit de NaZorgOvereenkomst (NZO) is voor de Opdrachtgever voor het eerst mogelijk na 1 jaar na ingangsdatum, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige maand. Zodra de hypotheek is overgedragen naar een kantoor/intermediair naar keuze van Opdrachtgever wordt de automatische incasso van het onderdeel 'Nazorg Basis' direct per datum van overvoer beëindigd.

13.4 - De DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) dient schriftelijk, via mail of via de post, aan Opdrachtnemer te worden opgezegd.

13.5 - De DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) is niet overdraagbaar.

13.6 - De Opdrachtgever met een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) heeft te allen tijde de mogelijkheid al zijn financiële gegevens in te zien. Daardoor ontstaat er maximale transparantie, meer inzicht en overzicht.

13.7 - Opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Opdrachtnemer indien Opdrachtnemer zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens  Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

14.1 - Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premies voor door Opdrachtgever, na bemiddeling van Opdrachtnemer, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie door of namens de financiële instelling of Opdrachtnemer, niet of niet tijdig heeft voldaan.

14.2 - Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, haar bestuurders en haar werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en/of aanbiedingen al dan niet in concept alsmede bij de uitvoering van een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO), is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, inclusief het door Opdrachtnemer te dragen eigen risico.

14.3 - De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor  Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

14.4 - De navolgende schade wordt door Opdrachtnemer hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer:
a) Schade welke door de Opdrachtgever en/of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijdig door de Opdrachtgever verstrekte informatie, dan wel als gevolg van (elektronische en/of digitale) berichten die Opdrachtnemer niet hebben bereikt;
b) Schade die het gevolg is van fouten in door Opdrachtnemer gebruikte computersoftware en/of andere computerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier;
c) Schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever, ondanks herhaalde aanmaning, onbetaald laten van door Opdrachtnemer in rekening gebrachte premies voor door haar, na bemiddeling van Opdrachtnemer afgesloten verzekeringen en/of andere overeenkomsten tot dienstverlening;
d) Schade welke een gevolg is van door Opdrachtnemer ingeschakelde derde partijen (zoals vermeld in Art.  5).

Artikel 15 - Overmacht

15.1 - In gevallen van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot het nakomen van contractuele verplichtingen.

15.2 - Onder overmacht wordt verstaan die situaties waarin sprake is van buiten toedoen van Opdrachtnemer ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer, maar niet uitsluitend, voor in geval van verzuim en/of toerekenbare tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen, brand, werkstaking, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen.

Artikel 16 - Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding

16.1 - Door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door Opdrachtnemer niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening overeenkomstig de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO), behoudens voor zover Opdrachtnemer op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken dan wel in het geval Opdrachtnemer betrokken is en een gerechtelijke procedure en haar belangen tot die openbaarmaking nopen.

16.2 - Het dossier van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer op een wijze en locatie bewaard zoals door de Opdrachtnemer bepaald. Opdrachtnemer zal bij de bewaring van het dossier de uiterste zorgvuldigheid betrachten, zowel gedurende het uitvoeren van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht als daarna.

16.3 - Nadat de opdracht is uitgevoerd, zal Opdrachtnemer het dossier minimaal tien jaar bewaren. Daarna staat het de Opdrachtnemer vrij het dossier te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van tien jaar zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de Opdrachtgever liggen.

16.4 - Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de Opdrachtgever verstrekt. Het dossier staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Opdrachtnemer teneinde het dossier uit het archief te lichten, steeds ter beschikking van de Opdrachtgever.

16.5 - Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle niet-openbare gegevens van de andere partij en zullen deze gegevens slechts gebruiken voor zover dit voor de uitvoering van de doelstelling van de getekende DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) noodzakelijk is en voor zover daartoe op grond van een wettelijke bepaling verplicht. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van deze DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) voor onbepaalde tijd van kracht.

Artikel 17 - Geschillen

17.1 - Geschillen worden in eerste instantie opgelost tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Mochten Opdrachtgever en Opdrachtnemer niet tot overeenstemming komen over het geschil, dan kan Opdrachtgever het geschil voorleggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) waarbij Opdrachtnemer is aangesloten onder nummer 300.012842.

17.2 - Opdrachtgever en Opdrachtnemer doen pas een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg of met tussenkomst van het Kifid op te lossen.

17.3 - Geschillen worden uitsluitend opgelost door de bevoegde rechter van de dichtstbijzijnde arrondissementsrechtbank.

17.4 - Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Verval van recht

18.1 - Klachten met betrekking tot door Opdrachtnemer  verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever  de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Opdrachtnemer, te worden ingediend bij Opdrachtnemer. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever  op.

18.2 - Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Opdrachtnemer  verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval 5 jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19 - Toepasselijkheid

19.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk en/of iedere door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever uitgebrachte (concept) offerte, advies en/of aanbieding alsmede op ieder tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten tot dienstverlening van welke aard dan ook.

19.2 - Afwijkende algemene voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever bij het afsluiten van een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en/of NaZorgOvereenkomst (NZO) of anderszins verwijst, worden hierbij door Opdrachtnemer integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval Opdrachtnemer expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende algemene voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 20 - Slotbepalingen

20.1 - In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

20.2 - Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

20.3 - Opdrachtnemer  is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Opdrachtnemer tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste Algemene Voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de Algemene Voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Opdrachtgever genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

20.4 - Niets uit deze Algemene Voorwaarden mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.

20.5 - De tekst van deze voorwaarden kan schriftelijk zijn verstrekt aan Opdrachtgever. Van toepassing is steeds de laatst geplaatste versie op de website van Opdrachtnemer dan wel de versie die geldig was ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

Heb je vragen of hulp nodig?

© Erkend StartersCoach
Kvk: 17180662
AFM: 12017320
IBAN: NL24ABNA0447602748